Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nederlandse Haarden- en Kachelbranche verkoop-installatie
(NHK verkoop-installatie)
Versie 011901

 

Artikel 1. Algemeen

1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden is van Manen & Visser Haarden BV, gevestigd aan de Lorentzstraat 8a, 3846 AW Harderwijk , KvK nr. 08125981, hierna te noemen ”de Leverancier”.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen de Leverancier en de koper/opdrachtgever (”de Klant”) in verband met door of namens de Leverancier geleverde producten en de – al dan niet daarbij overeengekomen – werkzaamheden.
1.3. Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Leverancier, waarbij voor de uitvoering door de Leverancier derden dienen te worden betrokken.
1.4. Op alle overeenkomsten van de Leverancier zijn tevens de installatievoorschriften en gebruiksvoorschriften van toepassing. Deze zullen bij (op)levering samen aan de Klant worden overhandigd.
1.5. Alle door de Leverancier uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en tot 21 dagen na dagtekening geldig. Daarbij geldt dat opdrachten op basis van uitgebrachte offertes en aanbiedingen slechts bindend zijn voor de Leverancier, indien deze door laatstgenoemde schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 2. Vergoeding en betaling

2.1. Alle door de Leverancier gehanteerde prijzen zijn inclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Naast de overeengekomen vergoeding komen ook de kosten die de Leverancier voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
2.2. Alle door de Leverancier kenbaar gemaakte prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in euro’s en de Klant dient alle betalingen in euro’s te voldoen.
2.3. Indien de Leverancier een richtprijs heeft afgegeven, dan mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk met inachtneming van het bepaalde in artikel 6. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient duidelijk uit de specificatie te blijken.
2.4. Indien de Leverancier door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, geschieden deze werkzaamheden op basis van meerwerk waarbij de gebruikelijke door de Leverancier gehanteerde tarieven gelden. Dit geldt tevens voor levering van goederen en/of uitvoering van werkzaamheden en diensten welke niet in de offerte genoemd worden of naderhand schriftelijk zijn overeengekomen.
2.5. Betalingen geschieden onmiddellijk na aankoop dan wel bij plaatsing van de order, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
2.6. Wanneer de Klant gerechtigd is om achteraf te betalen, dan zal betaling plaatsvinden op een door de Leverancier aan te wijzen rekening. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na aflevering of oplevering of, wanneer dat later is, binnen 14 dagen na factuurdatum.
2.7. Indien de Klant na oplevering niet binnen de termijn van artikel 2.6 betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het totale factuurbedrag. Ingeval van handelstransacties is de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
2.8. Indien de Klant de order wil annuleren, dan is de klant de volledige aankoopsom verschuldigd.
2.9. Indien sprake is van betaling in termijnen, dan is de Leverancier bij niet tijdige betaling door de Klant gerechtigd de levering van diensten en/of producten tijdelijk op te schorten.
2.10. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de Leverancier verschuldigde.
2.11. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op Afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 t/m 247 Boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
2.12. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Daarbij is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing. Indien de Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten Leverancier

3.1. Op alle door de Leverancier vervaardigde, ontworpen geleverde zaken, waaronder maar niet uitsluitend, tekeningen, modellen, berekeningen en mallen, zijn en blijven de intellectuele eigendomsrechten van de Leverancier rusten, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De Klant zal zonder nadrukkelijke toestemming van de Leverancier geen gebruik maken van zaken waar het intellectuele eigendomsrecht van de Leverancier op rust dan wel zijn know-how aan derden mededelen.
3.2. De Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van de overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Klant is medegedeeld of indien redelijkerwijs kon worden aangenomen dat deze informatie vertrouwelijk van aard was.
3.3. Het is de Klant niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom in/op de door de Leverancier geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.

 

Artikel 4. Levertijd

4.1. De tussen partijen overeengekomen levertijd betreft een indicatie en vormt in geen geval een fatale termijn voor de Leverancier, tenzij nadrukkelijk anderszins overeengekomen.
4.2. Enkele overschrijding van de beoogde levertijd heeft niet tot gevolg dat de Leverancier in verzuim is. Hiertoe is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist waarbij door de Klant aan de Leverancier een redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

 

Artikel 5. Risico-overgang

5.1. Levering van diensten en producten vindt plaats op de in de overeenkomst genoemde plaats. Door ondertekening van de ontvangstbevestiging en/of de opleveringsrapportage gaat het risico van het geleverde over op de Klant. Alsdan komt het geleverde voor rekening van de Klant waaronder eveneens alle schade die nadien aan het geleverde mocht ontstaan.

 

Artikel 6. Meerwerk

6.1. De Klant kan nadat de overeenkomst is gesloten, zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten, meerwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de in eerste instantie overeengekomen prijs.

6.2. Meerwerk voor een totaalbedrag hoger dan 10% van de overeengekomen prijs wordt behoudens in spoedeisende gevallen vooraf schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 7. Verplichtingen van de Klant

7.1. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden niet uit te voeren indien hij constateert dat de Klant de in a tot en met e genoemde voorbereidingswerkzaamheden niet (deugdelijk) heeft uitgevoerd. De Klant dient in dat geval de door de Leverancier gemaakte kosten te vergoeden. Eventuele door de Klant geleden schade en gemaakte kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.
a. de werkzaamheden welke niet tot de opdracht van de Leverancier behoren, zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors-, schilderwerk of dergelijke werkzaamheden op een juiste wijze zijn verricht en dat dit tijdig – in ieder geval – vóór de beoogde leverantie of vóór de aanvang van de door de Leverancier te verrichten werkzaamheden is geschied;
b. licht en stroom op redelijke afstand beschikbaar zijn, en ter beschikking worden gesteld, en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
c. de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde zaken alsmede de gereedschappen kunnen worden opgeslagen in af te sluiten ruimten;
d. alle voor de te leveren zaken of de installatie daarvan benodigde vergunningen worden aangevraagd en tijdig aanwezig zijn alsmede dat verplichte meldingen die verband houden met de te leveren zaken of de installatie daarvan tijdig aan de betreffende instantie(s) worden gedaan;
e. indien voorafgaande of tijdens uitvoering van werkzaamheden de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende materialen wordt vermoed of geconstateerd, een asbest inventarisatie wordt uitgevoerd. Werkzaamheden en kosten voortvloeiend uit het opgestelde asbestinventarisatierapport komen geheel voor rekening en risico van de Klant.
7.2. Wanneer de levering niet kan plaatsvinden of de werkzaamheden niet kunnen aanvangen op het overeengekomen tijdstip, of de voortgang van het werk wordt vertraagd buiten de overeengekomen termijn, dit alles wegens redenen binnen de risicosfeer van de Klant, dan is de Klant gehouden om de ten gevolge daarvan voor de Leverancier ontstane redelijke kosten, onder meer in verband met de opslag van de te leveren zaken, aan de Leverancier te vergoeden. Het risico met betrekking tot de zaken die – specifiek aangeduid – ten behoeve van de Klant door de Leverancier worden opgeslagen, berust vanaf het moment van de oorspronkelijk beoogde levering of oplevering bij de Klant.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. De Leverancier blijft eigenaar van de aan de Klant verkochte zaken, zolang de Klant de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan de Leverancier heeft voldaan. De Klant is verplicht dit voorbehoud bij eventuele doorlevering schriftelijk en voorafgaand aan zijn contractpartij kenbaar te maken.
8.2. De Klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de geleverde zaken zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, tot dat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die zijn gevorderd volledig zijn betaald.

 

Artikel 9. Gebreken, reclames en het recht op herroeping

9.1. De Klant dient de Leverancier zo spoedig mogelijk na constatering van eventuele gebreken schriftelijk of elektronisch te informeren.
9.2. Bij (op)levering door de Leverancier geconstateerde gebreken, dan wel gebreken die de Klant in redelijkheid had kunnen of behoren te constateren, dienen op verval van recht binnen 10 dagen na die (op)levering schriftelijk of elektronisch en zo nauwkeurig mogelijk omschreven bij de Leverancier te worden gemeld.
9.3. Geringe afwijkingen in maat, kleur of structuur kunnen door de Klant tegenover de Leverancier nimmer een grondslag vormen voor het niet accorderen van de (op)levering van de diensten en/of producten noch voor reclames.
9.4. In het geval de overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, kan de Klant geen beroep doen op het herroepingsrecht. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
a. die door de Leverancier tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Leverancier geen invloed heeft.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. De aansprakelijkheid van de Leverancier als gevolg van een toerekenbare tekortkoming is ter keuze van de Leverancier beperkt tot kosteloos herstel van het betreffende gebrek, tot kosteloze vervanging van de geleverde of de geïnstalleerde zaken of tot het terugbetalen van de in verband met de betreffende prestatie ontvangen bedragen. De leverancier zal niet tot meer gehouden kunnen worden.
10.2. De Leverancier is niet gehouden tot herstel of tot vervanging, noch aansprakelijk voor schade wanneer het vermeende gebrek of de schade het gevolg is van, of in verband staat met, ondeugdelijkheid van: a) zaken afkomstig van, of die zijn voorgeschreven door, de Klant, b) de grond en het gebouw waarop en waarin de zaken zijn geïnstalleerd, c) door de Klant verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken en uitvoeringsvoorschriften. Wanneer de Leverancier wetenschap had van de betreffende ondeugdelijkheid vóór of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en hij de Klant daarvan niet op de hoogte heeft gesteld, is hij in beginsel wel aansprakelijk maar geldt het in de andere leden van dit artikel 10 bepaalde.
10.3. Indien de uitvoering van een opdracht door de Leverancier leidt tot aansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de Leverancier wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de Leverancier komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in dit lid bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro).
10.4. De aansprakelijkheid van de Leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, zoals – maar niet beperkt tot – vertragingsschade, schade als gevolg van schoorsteenbranden, schade aan zaken van de Klant en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten. Onder indirecte schade worden tevens doch niet uitsluitend verstaan verhuis-, verblijf,- en herinrichtingskosten van de Klant.
10.5. Op de hierboven genoemde uitsluitingen of beperkingen zal door de Leverancier geen beroep kunnen worden gedaan: a) indien de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Leverancier of van zijn leidinggevende ondergeschikten, of b) indien een zodanig beroep in een voorkomend geval onder de gegeven omstandigheden in het licht van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, of c) indien en voor zover deze uitsluiting of beperking op grond van de regels van dwingend consumenten(koop)recht niet is toegestaan en de overeenkomst met een consument is gesloten.
 10.6. Wanneer de Leverancier een garantie heeft verstrekt, vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage, of van het niet in acht nemen door de Klant van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, noch vallen hieronder de zich na verhitting voordoende verkleuringen, of kleurafwijkingen in natuursteenproducten.
10.7. De leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken of schade, onder welke titel dan ook, indien door de Klant of door derden reparaties zijn uitgevoerd of wijzigingen zijn aangebracht aan het toestel, het beluchtingssysteem, het rookgasafvoersysteem of enig ander onderdeel van het door de Leverancier geleverde of gepresteerde.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid met betrekking tot bestaande situaties en getoonde afbeeldingen en monsters

11.1. Wanneer aan de Leverancier niet de opdracht is verstrekt ter plaatse te onderzoeken of te doen onderzoeken of de aanwezige rookkanalen geschikt zijn voor de te plaatsen kachel, haard of ander type van verwarming, dan draagt de Klant het risico in verband met eventuele ongeschiktheid van deze rookkanalen. Wanneer de Leverancier deze geschiktheid wel heeft onderzocht, draagt hij in beginsel hiervoor het risico maar geldt het bepaalde in artikel 10.
11.2. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts ter aanduiding verstrekt zonder dat de te leveren zaak daar specifiek aan moet beantwoorden. Alle monsters worden slechts ter indicatie verstrekt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11.3. Wanneer er bij de plaatsing van de kachel, haard of ander type van verwarming gebruik wordt gemaakt van natuursteen wijst de Leverancier er nadrukkelijk op dat zich – vanwege de aard van het materiaal – substantiële afwijkingen kunnen voordoen in verband met eventueel getoonde voorbeelden of monsters.
11.4. Wanneer aan de Leverancier niet de opdracht is verstrekt te onderzoeken of te doen onderzoeken of, in verband met de beluchting via de kruipruimte, zich in deze kruipruimte stoffen bevinden die de gezondheid direct of indirect schade kunnen toebrengen, dan draagt de Klant het risico van eventuele gevolgen van de aanwezigheid van deze stoffen. Wanneer de Leverancier de kruipruimte wel heeft onderzocht of heeft laten onderzoeken, draagt hij in beginsel hiervoor het risico, maar geldt het bepaalde in artikel 10.

 

Artikel 12. Geschillenregeling en branchegarantie

12.1. Alle geschillen kunnen te allen tijde worden voorgelegd aan de op grond van de Nederlandse wet bevoegde rechter.
12.2. In afwijking van het voorgaande lid is de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (“consument”) gerechtigd om op basis van het daarvoor geldende reglement, geschillen die betrekking hebben op technische of kwalitatieve eisen en waarbij geen substantiële gevolgschade in het geding is, ter verkrijging van een bindend advies voor te leggen aan de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming, een en ander binnen de grenzen en onder de voorwaarden zoals deze zijn verwoord in de statuten en reglementen van deze stichting.
12.3. Beide partijen zullen gebonden zijn aan het uitgebrachte bindend advies van een geschillencommissie, ingesteld door de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming, en zij zullen dit advies nakomen binnen de daarvoor in het bindend advies genoemde termijn.
12.4. Indien de Leverancier te zake de nakoming van een bindend advies in verzuim is, zal de Stichting Branchegarantie Sfeerverwarming er, binnen de grenzen en onder de voorwaarden zoals deze zijn verwoord in de statuten en reglementen van deze stichting, zorg voor dragen dat de verplichtingen van de Leverancier door een derde worden nagekomen binnen een redelijke termijn.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht.

13.1. Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Sofie helpt u graag verder
Vragen? Bel 0341 418 807